1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ

PDF พิมพ์ อีเมลการประชุมนานาชาติเชิงเวทีการอภิปรายครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือสนับสนุนขององค์กรหลัก คือ สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ(I.O.I.) สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (ONWF) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (NDWC) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ (ANDPI) และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมต่างๆของพิม(The Pacem in Maribus: PIM)ทีผ่านมารวม 33 ครั้ง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล (UNCLOS)และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อนำไปสู่การอนุวัตรการตามข้อตกลงของกฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการมหาสมุทรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการจัดการอภิปรายที่จะพูดคุยเกี่ยวกับกรอบของกฎหมายดังกล่าว กลไกในการนำไปปฏิบัติ และการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และความร่วมมือในระดับนานาชาติ ภูมิภาค และระดับชาติภายใต้หลักการที่ให้มหาสมุทรเป็นมรดกของมนุษยชาติโดยเท่าเทียม กัน (Common Heritage of Mankind) รวมทั้งการป้องกันมนุษยชาติจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมหาสมุทรที่เนื่องมา จากภัยทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญ อย่างมาก เพราะเป็นเวทีที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทรของโลก ที่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ชาติในปัจจุบันและในอนาคต

การประชุมพิม(The Pacem in Maribus: PIM)” ครั้งที่ 34 นี้ จะมีประเด็นที่สำคัญและที่กำลังร้อนแรงระดับภูมิภาคและระดับประเทศมาพิจารณา ดังนี้ 1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น การกัดเซาะของชายฝั่งทะเลและการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลรวมทั้งแนวทาง นโยบายการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยการป้องกันการบรรเทาภัยและการฟื้นตัวจาก ภัย2. การติดตามผลของการประชุม Rio+20การปฏิบัติการภายใต้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล (UNCLOS)และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3. การบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางเว็บไซต์ 4. การสัมมนาระดับผู้นำเกี่ยวกับวิทยาการของสึนามิ และข้อมูลในการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของสังคมโลก5. การสนทนาของเยาวชนผ่านการสื่อสารทางอินเทอร์เนตในหัวข้อ ‘มหาสมุทรที่เราต้องการ’เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างกว้างขวางโดยมีผู้ทรง คุณวุฒิจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ อาทิ ด็อกเตอร์คิด มิยาโมโต ประธานบริษัทมิยาโมโต้ อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งเป็นผู้เชื่ยวชาญด้านวิศวกรรมการป้องกันแผ่นดินไหว มิสเตอร์ เค ฮาราด เดรจเจอร์ ประธานสมาพันธ์การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินนานาชาติ (TIEMS)ด็อกเตอร์ เวนดี้ วัตสัน ไรท์ เลขาธิการสมาพันธ์สมุทรศาสตร์ระหว่างประเทศ ของยูเนสโก ด็อกเตอร์ เอานี่ เบนาม ประธานสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ(I.O.I.)และอดีตผู้ช่วยเลขาธิการสหประชา ชาติและผู้เชี่ยวชาญกว่า 80 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญของไทยและผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 300 คน

ประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพครั้งนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในการอภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในประเด็นต่างๆที่เกี่ยว ข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติทางทะเล การแก้ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล อุทกภัย น้ำมันรั่วไหลและภัยจากสึนามิ การปฏิบัติการภายใต้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล (UNCLOS) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์:http://www.g2dmalta.com/PIM2013/ หรือเว็บไซต์ของ

 

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศwww.ioinst.org