1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการวันมหาสมุทรโลก พ.ศ.2561 (World Ocean Day 2018)

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2018 เวลา 15:47 น.

เขียนโดย Admin

PDF พิมพ์ อีเมล

11

โครงการเพื่อรณรงค์การลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการอนุรักษ์ทะเลไทย

 

เนื่องในวันมหาสมุทรโลก พ..2561 (World Ocean Day 2018)

 

วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

จัดโดย จังหวัดตรัง ร่วมกับ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand)  ปตท สผ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

****************

 

 

หลักการและเหตุผล

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลก

(World Ocean Day) เพื่อให้ทุกคนระลึกถึงบทบาทของทะเลและมหาสมุทรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงความสำคัญของทะเลและมหาสมุทร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ในวิถีของธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งการลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะมีผล
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน

ในการนี้  จังหวัดตรัง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย
(IOI - Thailand) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงมีดำริที่จะจัดกิจกรรมวันมหาสมุทรโลก
(World Ocean Day) ประจำปี พ.. 2561 ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรวม
3 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 ดังนี้

1.การจัดเสวนาในหัวข้อ ภัยพิบัติกับการปฏิบัติการเตือนภัย เตรียมพร้อมและเผชิญภัยของจังหวัดตรัง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางและแผนดำเนินการและการสร้างองค์ความรู้ให้ทุกภาคส่วนเพื่อ
การบรรเทาภัยพิบัติและลดความเสี่ยง
(Disaster Risk Reduction) ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของทางราชการและของประชาชน โดยจะเสวนาในประเด็น ภัยธรรมชาติได้แก่สึนามิและอุทกภัย
การปฏิบัติการเตือนภัย เตรียมพร้อมและเผชิญภัย โดยใช้จังหวัดตรังเป็นกรณีศึกษา โดยใช้ประสบการณ์
ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา การวางแผนเพื่อลดผลกระทบในอนาคต การสร้างความมั่นใจ
ในระบบการเตือนภัยและบรรเทาภัยของประเทศ ตลอดจนการสร้างความรู้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบปรับตัวให้แก่ชุมชน
(Adaptive Learning on Disaster Management
for Community Awareness and Resilience.) เพื่อลดความเสื่ยง หลบเลี่ยงภัย และบรรเทาภัยอย่างมีระบบและ
มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อเผชิญภัยอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีวิทยากรเสวนาประกอบด้วย

14768653611476865397lนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (จังหวัดตรัง และประสบการณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
บรรเทาภัยที่ผ่านมา แนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงาน เตือนภัย เตรียมพร้อม
และเผชิญภัยระหว่างส่วนกลาง จังหวัดและประชาชน
)

 

 

showpic พล... ถาวร เจริญดี ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บทบาทภารกิจ
ของ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิและอุทกภัย และการสร้างองค์ความรู้ภาครัฐและประชาชน
)

 

 

56650คุณชัชดาพร บุญพีระณัช ผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Sendai Framework and Plan of
Action on Disaster Risk Reduction for Resilience for the Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable
Development including Climate Change Adaptation โดยมีเป้าหมาย (7 targets) และลำดับความสำคัญ
(4 priorities for action) อย่างไรบ้างและ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ทำอะไรไปแล้ว อย่างไร)

 

maxresdefaultคุณปรานต์ สยามวาลา ประธานสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ (ผลกระทบของการเพิ่ม CO2
และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้น และแนวทางความร่วมมือและประสานงานเพื่อลดผลกระทบ บรรเทา และการปรับตัว)

 

 

297522_002ดร. สมิทธ ธรรมสโรจ ประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (บทบาทของมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ความเชื่อมโยงกับภาคประขาชนในมิติของการเตือนภัยและบริหารจัดการภัยแบบปรับตัวของประชาชน
Adaptive
learning in disaster management for community awareness and resilience)

 

 

โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังและข้าราชการ ตัวแทนผู้ประกอบการ
สมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมประมาณ
100 คน ณ โรงแรมอนันตรารีสอร์ทและสปา
ในวันพฤหัสบดี ที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 – 17.30 .

1. การทำความสะอาดชายหาด (Beach Clean Up)

ปตท สผ ร่วมกับจังหวัดตรัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย
(IOI - Thailand) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จะร่วมกันทำความสะอาด
ชายหาดปากเมงและคัดแยกขยะในวันศุกร์ที่
8 มิถุนายน 2561 เวลา 7.00 – 10.30
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
300-500 คน

2. การปั่นจักรยานรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย

จังหวัดตรัง สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะจัดให้มีการปั่นจักรยานรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยโดยเริ่มจากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งตรังไปอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ไปและกลับมีระยะทางประมาณ
18 กม
ในวันเสาร์ที่
9 มิถุนายน 2561 เวลา 6.30 – 11.30 น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดความเสี่ยงภัยและบรรเทาภัยพิบัติ
รวมทั้งการอนุรักษ์ทะเลไทยและทำหน้าที่รณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

2. ขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
ในการลดความเสี่ยงภัยและบรรเทาภัยพิบัติ ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนชายฝั่งทะเล
จากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

แผนปฏิบัติการ

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมหารือโครงการ

มีนาคม 2561 เชิญประชุมหารือและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

15 มีนาคม 2561 จัดทำเว็บไซต์โครงการใน www.ioithailand.com

เปิดให้ลงทะเบียน Online ในการปั่นจักรยานรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยและการระดมทุน

1-30 เมษายน 2561 จัดทำเสื้อและเตรียมการ

7-8 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนรับเสื้อ

7-9 มิถุนายน 2561 วันดำเนินการ

 

กำหนดการ

วันที่ ๙ มิถุนายยน ๒๕๖๑  กิจกรรม ปั่นจักรยานรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี
๒๕๖๑ ณ สนามหญ้าด้านหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(จุดเริ่ม - จุดสิ้นสุด ระยะทาง ๔๑ กม.)

๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. - ลงทะเบียน / รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๓๐ - ๐๗.๔๕ น. - กล่าวรายงานโดย นายกัณจพงศื อนุรัตน์พานิช ผู้อำนวยการสถาบัน
มหาสมุทรระหว่างประเทศ

๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - กล่าวเปิดโดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

๐๘.๐๐ น. - ร่วมร้องเพลง และเคารพธงชาติ

๐๘.๐๕ - ๑๑.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปล่อยขบวนปั่นจักรยานรณรงค์
เนื่องในวันมหาสมุทรโลกประจำปี ๒๕๖๑
- ขบวนปั่นจักรยานหยุดพักปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดคลองสน อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
- ขบวนปั่นจักรยานกลับมาถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารเที่ยงและจับฉลากรางวัล

๑๒.๓๐ น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง
และสถานบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand)

>>> กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนปั่นจักรยาน <<<

New layer...