1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการวันมหาสมุทรโลก พ.ศ.2562 World Ocean Day 2019(Theme World Ocean Day 2019 "Gender and Oceans" )

วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 00:00 น.

เขียนโดย Admin

PDF พิมพ์ อีเมล

11

โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทะเลไทย

เนื่องในวันมหาสมุทรโลก พ..2562 (World Ocean Day 2019)


วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ ประจวบคีรีขันธ์

จัดโดย สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand)

ร่วมกับ

วนอุทยานปราณบุรี กรมอุทยาน และหน่วยภาครัฐ เอกชนและองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

****************

หลักการและเหตุผล

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) เพื่อให้ทุกคนระลึกถึงบทบาทของทะเลและมหาสมุทรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงความสำคัญของทะเลและมหาสมุทร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีของธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งการลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน

 

ในปีพ.. 2562 สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand) วนอุทยานปราณบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง จะจัดให้มีการปั่นจักรยานรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยโดยมีเส้นทางปั่นจักรยาน เริ่มจากวนอุทยานปราณบุรี เส้นทางเขารอด ไปยังอุทยานราชภักดิ์ มีระยะทางไปและกลับรวม ประมาณ 25 กิโลเมตร ในวันวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 6.30 – 11.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200-300 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างจิตสำนึกหรือให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทะเลไทยและทำหน้าที่รณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

2.  สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปในการใช้ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนชายฝั่งทะเลจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

คณะเดินทางถึง อ. ปราณบุรี

15.00-17.00 น. ลงทะเบียน

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

6.30-7.30 น. อาหารเช้า

7.30-8.00 น. กล่าวรายงานและพิธีเปิด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในป่าชายเลน

8.00 น. เคารพธงชาติ

8.02-8.15 น. เตรียมปล่อยตัว

8.15-11.00 น. ปั่นจักรยานรณรงค์

11.00-12.00 น. อาหารว่างและมอบรางวัล

12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทาง

เริ่มต้น: วนอุทยานปราณบุรี (พิธีเปิด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในป่าชายเลน)-เส้นทางเขารอด-วนอุทยานปราณบุรี-อุทยานราชภักดิ์

ถ่ายภาพหมู่ที่อุทยานราชภักดิ์ (พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์แห่งสยาม)

จุดสิ้นสุด: กลับวนอุทยานปราณบุรี

 

รวมระยะทางประมาณ 25 กม

 

หมายเหตุ : เสื้อเป็นแขนยาวนะค๊ะ

 

>>> กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนปั่นจักรยาน <<<

New layer...