1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการวันมหาสมุทรโลก พ.ศ.2563 (World Ocean Day 2020)

วันอังคารที่ 07 มกราคม 2020 เวลา 00:00 น.

เขียนโดย Admin

PDF พิมพ์ อีเมล

 

โครงการ BEACH RUN เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ทะเลไทยและส่งเสริมเศรษฐกิจสีฟ้า
เนื่องในวันมหาสมุทรโลก พ..2563 (World Ocean Day 2020)
วันที่ 6-7 มิถุนายน ๒๕๖๓
จัดโดย สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand)
ร่วมกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และพันธมิตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และพันธมิตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
****************
1. หลักการและเหตุผล
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๘ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) เพื่อให้ทุกคนระลึกถึงบทบาทของทะเลและมหาสมุทรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงความสำคัญของทะเลและมหาสมุทร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีของธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งจะมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในทะเล
2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยใช้
ผลิตภัณฑ์จากทะเล
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้นและต่อเนื่อง
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.2 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปในการใช้ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนชายฝั่งทะเลจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
3.3 ประชาชนได้รับความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ วิ่งเพื่อให้สุขภาพให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกาย
สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และพันธมิตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์
การอนุรักษ์ทะเลไทย และส่งเสริมเศรษฐกิจสีฟ้า ณ ชายหาดขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. จะเป็นการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง เศรษฐกิจสีฟ้าอำเภอขนอม และมีการสาธิตการทำผลผลิตจากสาหร่ายทะเลและใบชะคราม
ทำเครื่องสำอางรวมทั้งอบกรอบ และในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐๑๑.๐๐ น.
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรม BEACH RUN ระยะทาง ๖ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓,๐๐๐ คน

3.1 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทะเลไทยและทำหน้าที่รณรงค์
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 


วันที่ 6 มิย 2563

08.00 - 09.15 น. เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช

09.30 - 11.00 น. ไปร้านสิชลซีฟู๊ด อำเภอสิชล

11.00 - 12.00 น. อาหารกลางวัน

12.00 - 12.40 น. ไปโรงแรมขนอม ซันไรส์ บีช

13.00 น. เข้าที่พัก

14.00 - 17.00 น. การเสวนาเรื่องเศรษฐกิจสีฟ้า อำเภอขนอม (Khanom Blue Economy) พร้อมสาธิตการนำผลผลิตจากสาหร่ายทะเลและใบชะครามทำเครื่องสำอาง รวมทั้งอบกรอบ


เปิดการประชุมโดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


การเสวนา

~ นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม

~ คุณทิพย์ทิวา ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด

~ ดำเนินรายการโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


18.00 - 21.00 น อาหารเย็นที่โรงแรม


วันที่ 7 มิย 2563


06.30 - 07.00 น. อาหารเช้า (ข้าวต้ม) ที่หน้าโรงแรม ขนอมซันไรส์

07.00 - 07.25 น. ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสนับสนุนโดย กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

07.30 - 08.00 น. พิธีเปิดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

08.00 - 08.02 น. เคารพธงชาติ

08.05 - 10.00 น. BEACH RUN ระยะทาง 6 กม และ 10 กม

10.00 - 11.00 น. อาหารว่างและจับรางวัล

11.00 น. ปิดงาน

12.00 - 12.30 น. เดินทางไปร้านสิชลซีฟู๊ด

12.30 - 13.30 น. อาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช

16.30 - 17.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยปลอดภัย


*******